Advokátní kancelář
JUDr. Josef Vít

ulice Kostelní č. 146/3
Vyškov, PSČ 682 01

tel./fax:
(+420) 603 216 485
*********

e-mail:   akvit@seznam.cz
             

- Centrum administrace
- Mapa stránek
- Informace o webu


Občanské právo


Právní služby v oblasti ochrany práv občanských před soudy, jinými institucemi i mimosoudně, zejména:

- práva na ochranu osobnosti
- práva vlastnická
- práva k věcem cizím, věcná břemena, zástavní a zadržovací práva
- převody vlastnickýchpráv (nemovitosti, byty, podíly)
- zrušení a vypořádání spoluvlastnictví
- vypořádání společného jmění manželů v souvislosti s rozvodem
- sepis a konzultace občanskoprávních smluv (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, nájemní
smlouvy apod.)
- náhrady škod a vymáhání bezdůvodného obohacení
- zajištění závazků z občansko právních vztahů
- sepis závětních listin, listin o vydědění a dohod dědiců
- zastupování v řízení o projednání dědictví před notáři – soudními komisaři
- zastupování v soudních sporech vyvolaných dědickým řízením