Advokátní kancelář
JUDr. Josef Vít

ulice Kostelní č. 146/3
Vyškov, PSČ 682 01

tel./fax:
(+420) 603 216 485
*********

e-mail:   akvit@seznam.cz
             

- Centrum administrace
- Mapa stránek
- Informace o webu


Právní služby


Právní služby poskytuji v širokém rozsahu své univerzální praxe. Vždy dbám maximální ochrany oprávněných a zákonem chráněných práv svých klientů. Zachovávání absolutní mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti s výkonem advokacie dozvím je samozřejmostí nejen u mne, ale i u mých zaměstnanců. Důsledně dbám na uplatňování veškerých procesních prostředků, daných příslušnými právními normami, a to ve všech oblastech českého a komunitárního (právo EU) právního řádu. Samozřejmostí je zastupování klientů před všemi stupni obecných soudů (okresní, krajské a vrchní soudy), před Nejvyšším soudem a Ústavním soudem, také však před Soudem pro lidská práva ve Štrasburku. Vedle toho své klienty zastupuji a jejich práva a zájmy hájím i před ostatními orgány státní moci (např. Policie ČR, státní zastupitelství), před orgány státní správy i před orgány místních samospráv (obcí), ať již ve věcech místní samosprávy, anebo státní správy v přenesené působnosti.

Pro své klienty zajišťuji komplexní právní servis, v rámci něhož ověřuji jejich osobní podpisy formou "prohlášení pravosti podpisu" podle § 25a zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, což je úkon zcela rovnocenný ověření podpisu na matrice či notářem.

Samozřejmostí je i provádění autorizované konverze dokumentů podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. V praxi to znamená převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby, anebo převedení elektronického dokumentu do listinné podoby. Výsledek takové autorizované konverze má fakticky stejné právní účinky jako ověření listiny.

- Občanské právo
- Obchodní právo a živnostenksé právo
- Trestní právo
- Pracovní právo
- Konkursní (úpadkové) právo, likvidace společností
- Vymáhaní pohledávek
- Rodinné právo